4/12/2009

masulob-ong mando sa mangtas alang sa mga managhigugma

Kamong tanang mamumuno
sa saag ninyong pag-inusara, idakdak
ang inyong mga tiil diha sa lim-aw
nga dugo. Hukas kong moambak uban
ninyo, dayon mokawas ug mosubay
sa inyong mga tunob hangtod
matultolan ang langob luyo sa busay
diin sarang masalipdan og gabon
ang aso, abo, ug tyabaw balik ngadto
sa adlaw nakong natawhan.

No comments: