1/24/2009

kasamok
(hubad sa Iningles nga balak ni Ronald Wallace)

Giunsa nato paghunahuna sa atong gidumtan:
paglabang sa dalan aron
malikayan nga kini masugatan,
magpaka-aron-ingnon—kon kini manuktok—
nga wala ta sa balay,
magpalayo gyod aron
molimod sa bisan unsang kahibalo,
magpalabi sa pag-inusara.

Kinsa, sa ilang sakto nga pangisip,
ang mangita niini,
mangutana bahin niini? Kinsa ang di mobuhat
sa labing maayo aron di manginlabot niini?
Apan, kinsa man ang kanunay natong
gidala sa atong talad?
Kinsa, gawas sa kasubo,
ang labing maayong kakuyog?

No comments: