1/22/2009

sukdanan nga lista alang sa mga bag-o nga mistiko

(hubad sa Iningles nga balak ni Li-Young Lee)

Suga, aron mabasa nimo ang mga pulong sa tablita.
Kamot aron masundog nimo ang mga laray sa pulong nga imong makaplagan.
Kamot nga pahulayan sa imong ulo.

Mga tiil nga mosayaw sa lakbit-saysay sa imong nakaplagan.
Langgam nga motilok sa imong kasingkasing.
Langgam nga motabang nimo paglitok sa linya sa mga pulong.

Gininhawa nga mopaypay sa pugaran sa ka’yo.
Hurnohan sa pagsuway sa napilian.
Korona nga ipabilin ilawom sa tiil.

Duha ka mata nga motan-aw sa usa sulod sa usa.
Tulo nga motan-aw sa duha sulod sa usa.
Pito nga motan-aw sa tanan sulod sa usa.
Kamot nga mopapas sa imong nga’n.

Asno nga mopas-an sa imong tai.
Unggoy nga moyuhot og sinsiyo ug pagkaon.
Igsoong lalaki nga motudlo sa agianan.
Igsoong babaye nga moluwas sa gibalibaran.
Igsoong babaye nga motubos sa mga uhot.
Igsoong babaye nga mopukaw nimo pakapin og mga halok
dihang nitidlom kang natagpilaw sa imong sinulat.

No comments: