12/28/2008

kahilom

(hubad gikan sa Iningles ni William I. Elliott ug
Kazuo Kawamura sa balak ni Toshio Nakae)


Kon mahimong magpakabuhi ko nga dili makigsulti bisan kinsa
ug makig-ambit lang uban sa mga mananap ug mga tanom,
hastang linawa ug lagsika kaha sa kiat sa akong kasingkasing.
Makigsawo dayon ko sa tanan uban nila,
ug, sama nga di masukod ang kabahandianon ug kawala’y bili sa kalibotan,
makigsayaw sa kawanangan nga hanginon ug magdula ibabaw sa kabukiran ug hawanan. Makigsulti ko sa kaisdaan tibuok adlaw,
bisan ang kalanggaman hatdan kita sa ilang tinagoang timailhan,
samtang mangitik ang hangin sa atong mga dunggan kun motusok sa atong mga utok ug mopadayag lang sa gikinahanglan.

Ug kon mahimong magpabilin kong hingpit nga hilom uban sa matag usa,
mahimo ko nga pinuy-anan nga gawasnon sa mga insekto ug ulod,
ug mahimo ko nga kabukiran ug kasubaan,
magmagahi ug magdagayday,
usahay magdugdog, masunog ug magdahunog,
usahay mosid-ok ug moingon ‘Whoosh!’
Sa laing bahin, bisan unsaon, hingpit kong maghilom,
ug mosangpot sama sa yuta nga maglupad tadlas sa kawanangan,
hilom nga matigulang uban sa kalibotan.

No comments: