12/19/2008

katapusang mga balak # 10

(hubad sa Inenglis gikan sa balak ni Rabindranath Tagore)

Nahanaw ko taliwala sa adlaw kong natawhan.
Ambi ang akong kahigalaan,
ang ilang hinikapan,
uban sa kataposang gugma sa kalibotan.
Kuhaon nako ang kataposang dalit sa kinabuhi,
kuhaon nako ang kataposan nga tawhanong panalangin.
Haw-ang ang akong sako karon.
Nahatag na nako sa hingpit
bisan unsa nga mahimo nakong ikahatag.
Bugti sa nadawat nakong bisan unsa—
pipila ka gugma, pipila ka pagpasaylo—
kon mao ako kining dad-on uban nako
sa akong paglakang sa baroto tabok
sa pista sa wala’y pulong nga kataposan.

No comments: